Przejdź do treści
Strona główna » Stowarzyszenie » Regulamin opłacania składek

Regulamin opłacania składek

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
oraz innych świadczeń przez Członków Zwyczajnych ZKS Warszawa

Członkowie ZKS Warszawa, zgodnie z obowiązującym Statutem Klubu, są zobowiązani do opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu zgodnie z niniejszym regulaminem.

§ 1.

Członkowie ZKS Warszawa zobowiązani są do opłacania podstawowej składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd Klubu.

§ 2.

Wszyscy Członkowie Zwyczajni Klubu zobowiązani są do opłacania składek wynikających z członkostwa Klubu w Warszawsko Mazowieckim Związku Strzelectwa Sportowego (WMZSS) oraz podstawowej składki ubezpieczeniowej.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

§ 3.

Wysokość opłacania składek członkowskich.

1. Składka podstawowa, uchwalona przez Zarząd – wszyscy Członkowie Zwyczajni Klubu.
2. 1/2 składki podstawowej – osoby w wieku powyżej 65 lat.
3. 1/4 składki podstawowej – zawodnicy Sekcji Wyczynowej (pistolet, karabin) i osoby niepełnoletnie.

§ 4.

1.Do obniżki w wysokości 50% podstawowej składki członkowskiej uprawnieni są:1.1. osoby, które w roku poprzedzającym okres składkowy uczestniczyły w minimum 12 startach w ramach zawodów organizowanych przez Klub przy czym start w Mistrzostwach ZKS liczony jest potrójnie.
1.2. członkowie władz wybieralnych Klubu.

2. osoby uhonorowane uchwałą Zarządu za szczególne, społeczne zaangażowanie się w działalność ZKS.
3. Obniżenie składki członkowskiej nie podlega kumulacji w związku z § 3.

§ 5.

Dla osób w wieku powyżej 65 lat i o stażu w Klubie dłuższym niż 10 lat opłata członkowska wynosi 10% składki podstawowej.

§ 6.

Zwolnienia dotyczą tylko składek klubowych – nie dotyczą składek na rzecz WMZSS oraz stawki ubezpieczenia.

OPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWKICH

§ 7.

Członkowie Klubu zobowiązani są opłacić składki członkowskie do końca stycznia roku, którego dotyczą.

§ 8.

Klubowa składka członkowska może być opłacona ratalnie. Płatność następuje w dwóch równych ratach, przy
czym pierwsza powinna być opłacona w terminie do końca stycznia, a druga nie później niż do końca lipca
danego roku. Opłata ratalna dotyczy wyłącznie składki członkowskiej i nie obejmuje składki ubezpieczenia oraz
opłaty na rzecz WMZSS, która winna być wniesiona do końca stycznia danego roku.

§ 9.

Niedotrzymanie terminów płatności powoduje skreślenie z listy członków Klubu. Wznowienie członkostwa
wymaga procedury, identycznej jak dla osób nowo wstępujących. W uzasadnionych przypadkach Zarząd ma
prawo odstąpić od przewidzianej procedury, przy czym osoba taka traci prawo do wszelkich ewentualnie
posiadanych obniżek.

OPŁATY WNOSZONE PRZEZ OSOBY WSTĘPUJĄCE DO KLUBU

§ 10.

Nowo przyjmowani do Klubu członkowie opłacają:
1. Wpisowe w wysokości uchwalonej przez Zarząd.
2. Podstawową składkę członkowską jak również składkę wynikającą z członkostwa Klubu w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego i Warszawskim Okręgowym Związku Strzelectwa Sportowego oraz podstawową składkę ubezpieczeniową.

§ 11.

Wysokość pierwszej wpłaconej składki członkowskiej zależy od terminu wstąpienia do Klubu:
1. 100 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w I kwartale danego roku
2. 75 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w II kwartale danego roku
3. 50 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w III kwartale danego roku
4. 25 % składki podstawowej – dla przyjętych do Klubu w IV kwartale danego roku

§ 12.

Nowo przyjęci do Klubu członkowie przechodzą podstawowe szkolenie w zakresie posługiwania się bronią, wymogów bezpieczeństwa na strzelnicy oraz odbywają obowiązkowe strzelenia pod nadzorem instruktorów.
Zakres szkolenia i odpłatność ustala Zarząd Klubu.

§ 13.

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Zarząd Klubu w dniu 18 stycznia 2016r. i obowiązuje członków Klubu w zakresie opłacania składek należnych od 2017 roku.

Facebook