Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin strzelnicy

Regulamin strzelnicy

obowiązujący od dnia 01.06.2000 r.

§1 Warunki korzystania ze strzelnicy:

 1. Ze strzelnicy mogą korzystać :
  a) po wpisaniu się do rejestru pobytu na strzelnicy osoby posiadające pozwolenie na broń
  sportową lub licencję zawodniczą PZSS: zarówno członkowie ZKS jak i osoby nic będące
  członkami ZKS.
  b) po wpisaniu się do rejestru pobytu na strzelnicy osoby nieposiadające pozwolenia na broń.
  trenujące strzelanie lub ubiegające się o członkostwo w ZKS, obowiązkowo pod opieką
  trenera/instruktora z ZKS jako prowadzącego strzelanie, oraz po zapoznaniu się z
  przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy.
  c) grupy zorganizowane, po zapewnieniu opieki medycznej, pod opieką własnych
  trenerów/instruktorów prowadzących strzelanie, po uzgodnieniu /na piśmie/ z Biurem ZKS:
  terminu, liczby uczestników i warunków strzelań oraz odpłatności za korzystanie ze
  strzelnicy.
  d) grupy zorganizowane nie posiadające własnej broni i amunicji ani opieki własnych
  instruktorów prowadzących strzelanie, po uprzednim uzgodnieniu na piśmie z Biurem ZKS:
  terminu, liczby uczestników i warunków strzelań. Strzelania te mogą się odbywać wyłącznie
  pod opieką instruktorów/trenerów ZKS jako prowadzących strzelanie i po zapewnieniu
  przez ZKS opieki medycznej.
  e) pkt l ppkt. a,b. dotyczą wyłącznie osób pełnoletnich.
 2. Prowadzący strzelanie :
  a) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
  b) wyznacza osobom korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom
  towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.
  c) po zakończeniu strzelań sprawdza czy używana broń jest rozładowana i zabezpieczona.
 3. Prowadzący strzelanie lub osoba odpowiedzialna prowadzą książkę rejestru pobytu
  na strzelnicy wg wzoru zgodnego /, Rozp. MSW z 15.03.2000 Dz.U. nr 18 po/. 234.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze strzelnicy ZKS na warunkach pkt. l
  oraz :
  a) indywidualnie po wyrażeniu (na piśmie) zgody obojga rodziców lub opiekunów oraz pod
  opieką trenera/instruktora ZKS jako prowadzącego strzelanie. lub w towarzystwie jednego z
  rodziców lub opiekunów pod opieką trenera/instruktora ZKS. lub w grupach
  zorganizowanych na warunkach pkt l ppkt c.
 5. Osoby korzystające ze strzelnicy indywidualnie (pkt 1. ppkt a. ponoszą
  odpowiedzialność za zachowanie się osób towarzyszących).
  §2 Sposób obchodzenia się z bronią:
  a) broń na strzelnicy przenosi się w pokrowcach, kaburach. kasetach do tego przeznaczonych
  rozładowaną i zabezpieczoną,
  b) wyjmowanie broni odbywa się na stanowisku strzeleckim lub treningowym na polecenie
  prowadzącego strzelanie.
  c) broń na stanowisku strzeleckim może być skierowana lufą wyłącznie w stronę kulochwytu –
  niezależnie od czynności dokonywanych z bronią, wylot lufy powinien znajdować się za
  linią ognia.
  d) zabrania się używania, dotykanie broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody
  jej użytkownika.
  e) strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
  f) zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
  g) po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu
  strzelanie oraz zabezpiecza.
  §3 Przepisy porządkowe dot. sposobu zachowania sic osób korzystających ze strzelnicy
  (dotyczą również osób towarzyszących)
  a) korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez
  prowadzącego strzelanie.
  b) zabrania się wychodzenia przed linię ognia bez zgody prowadzącego strzelanie.
  c) zabrania się osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na
  stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią.
  d) każdy kto stwierdzi, że kontynuowanie strzelania stanowi zagrożenie życia może wydać
  komendę „STOP”, w innych przypadkach komendę „STOP” wydaje prowadzący strzelanie,
  lub w czasie zawodów sędzia.
  e) po komendzie „STOP” należy natychmiast przerwać strzelanie, rozładować i odłożyć broń.
  f) na strzelnicy wolno strzelać wyłącznie na stanowiskach strzeleckich i wyłącznie z linii ognia
  w kierunku kulochwytu.
  g) na strzelnicy obowiązują regulaminy strzelań sportowych UIT i PZSS, a ewentualne
  odstępstwa od tych regulaminów należy bezwzględnie uzgadniać z Biurem lub z
  prowadzącym strzelanie.
  h) zabrania się strzelania na strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzeleckie oraz
  celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptaków.
  i) na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach i
  pod ścisłym nadzorem opiekuna – ponoszącego wszelką odpowiedzialność za zachowanie
  się zwierzęcia na strzelnicy.
  j) na strzelnicy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz
  przebywania na strzelnicy osób znajdujących się pod ich wpływem.
  k) każda z osób przebywających na strzelnicy winna jest dbać o czystość na terenie obiektu,
  wrzucać odpadki do koszy na śmieci. W/w osoby zobowiązuje się również do dbania o
  właściwy stan obiektu i wyposażenia strzelnicy.
  l) na stanowiskach strzeleckich obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
  m) na strzelnicy dopuszcza się organizowanie imprez rekreacyjnych towarzyszących
  imprezom strzeleckim. organizowanych zgodnie z § 1. pkt c i d. mniejszego Regulaminu,
  n) w razie wypadku należy zawiadomić: pogotowie ratunkowe oraz policję.
  § 4 Naruszenia Regulaminu Strzelnicy powoduje:
 6. W przypadku wystąpienia zagrożenia życia – bezwzględne usunięcie ze strzelnicy połączone z
  zakazem wstępu na jej teren.
 7. W pozostałych przypadkach w zależności od decyzji prowadzącego strzelanie lub innego
  pracownika ZKS stosuje się kary: od upomnienia do usunięcia ze strzelnicy włącznie.
 8. Za szkody narządzone na strzelnicy- odpowiadają finansowo ich sprawcy.
Facebook