Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ZKS online, dostępny pod adresem internetowym https://zks.waw.pl oraz http://portal.zks.waw.pl/ prowadzony jest przez Związkowy Klub Strzelecki Warszawa z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000254755, NIP 1180945718, REGON 010750331
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
  Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca – Związkowy Klub Strzelecki Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 42 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000254755, NIP 1180945718, REGON 010750331
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami internetowymi: https://zks.waw.pl i https://portal.zks.waw.pl/
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia
  umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka
  oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13. Zarządca – uprawnione osoby zarządzające pracą strzelnicy stowarzyszenia ZKS Warszawa (kierownik klubu i strzelnicy, kierownik instruktorów, instruktorzy dyżurni, członkowie zarządu).

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: online@zks.waw.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 691 34 41 08
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 94 1160 2202 0000 0000 2939 1470
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-17:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wejść na stronę Sklepu;
 2. wybrać Zawody w których chcemy wziąć udział lub dzień na który chcemy wynająć oś, klikając przycisk „zapisz się”;
 3. wybrać Produkt lub konkurencje będące przedmiotem Zamówienia, wskazać liczbę, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;
 4. kliknąć przycisk “przejdź do podsumowania”, który przekieruje do podsumowania;
 5. w podsumowaniu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, zaakceptować regulamin sklepu internetowego i politykę prywatności,
  a w potwierdzenia zamówienia klikamy przycisk „zapłać”;
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3.

§ 7
Zasady rezerwacji stanowisk i osi strzeleckich

 1. Usługa rezerwacji stanowisk i osi strzeleckich polega na możliwości zarezerwowania przez klienta wybranego stanowiska/osi strzeleckiej w wybranym terminie i godzinie na czas 1h lub 1,5h dla strzelań czarnoprochowych i pneumatycznych.
 2. W celu Rezerwacji stanowiska/osi strzeleckich należy:
  a. wejść na stronę Sklepu – rezerwacji dokonuje się wyłącznie poprzez stronę internetową o adresie: https://portal.zks.waw.pl/osie;
  b. wybrać Zawody w których chcemy wziąć udział lub dzień na który chcemy wynająć oś, klikając przycisk „zapisz się”;
  c. wybrać stanowisko/oś strzelecką w ramach udostępnionych konkurencji będącej przedmiotem Rezerwacji, wskazać godzinę, wybrać rodzaj zniżki jeżeli przysługuje, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;
  d. kliknąć przycisk “przejdź do podsumowania”, który przekieruje do podsumowania;
  e. w podsumowaniu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, zaakceptować regulamin sklepu internetowego i politykę prywatności,
  a w potwierdzeniu rezerwacji klikamy przycisk „zapłać”;
  f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
  g. po dokonaniu opłaty na podany podczas wypełniania formularza adresem e-mail, Klient otrzyma wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji.
 3. Uczestnik na 24 godziny przed rozpoczęciem rezerwacji może ją odwołać telefonicznie pod numerem (22) 834 41 08 lub +48 691 344 108.
 4. W przypadku odwołania rezerwacji przez klienta w czasie krótszym niż 24 godzin przed rozpoczęciem rezerwacji klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za rezerwację.
 5. W przypadku gdy klient nie stawił się na strzelnicy w celu realizacji rezerwacji i nie dokonał jej anulowania naliczany jest koszt równy cenie wynajęcia wybranej osi. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty pod rygorem zakazu wstępu na strzelnicę ZKS Warszawa. W tym przypadku nie ma znaczenia fakt posiadania przez klienta abonamentu ZKS Warszawa.
 6. W przypadkach anulowania rezerwacji przez zarządcę, klientowi przysługuje pełen zwrot wpłaty, który zostanie dokonany za pomocą systemu płatności online lub na konto bankowe uczestnika w terminie 7 dni roboczych od momentu anulowania rezerwacji.
 7. W przypadku wystąpienia sytuacji wyższej konieczności jak usunięcie klienta ze strzelnicy przez obsługę obiektu, które miałoby nastąpić ze względu na rażące złamanie przez klienta regulaminu strzelnicy i regulaminu korzystania z osi strzeleckich oraz narażenie na niebezpieczeństwo siebie lub innych osób, nie przysługuje klientowi prawo zwrotu wniesionej opłaty za rezerwację.

§ 8
Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  a. Odbiór osobisty dostępny pod adresem w dniu zawodów lub rezerwacji osi,
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. płatności elektroniczne.
  b. płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod odbioru oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 i § 7 Regulaminu oraz opłacenia zamówienia zgodnie z § 8 regulaminu.
 2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
  otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
  składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. Metryczki wydawane będą przy stanowisku danej konkurencji od godziny 9:00 po okazaniu ważnego dowodu tożsamości.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie oraz przed terminem zakończenia rejestracji w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty nieprefabrykowane wykonane według specyfikacji klienta służące do zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
  Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Hasła nie są przechowywane ani widoczne dla sprzedawcy
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Facebook