Przejdź do treści
Strona główna » Stowarzyszenie » Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, Stowarzyszenie Związkowy Klub Strzelecki Warszawa w Warszawie, zwany dalej „ZKS Warszawa”, przekazuje najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez ZKS Warszawa i czy są one udostępniane osobom trzecim?
Administratorem danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Związkowy Klub Strzelecki Warszawa w Warszawie
ul. Marymoncka 42
01-977 Warszawa

Dane osobowe przetwarzane przez ZKS Warszawa nie są udostępniane innym osobom, organizacjom międzynarodowym ani państwom trzecim, za wyjątkiem wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych w ZKS Warszawa należy kontaktować się pod adresem mailowym biuro@zks.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 22 834 41 08.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez ZKS Warszawa?
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia działalności naszego stowarzyszenia, a także w celu:

1) wysyłania zawiadomień,

2) kontaktowanie się w celach realizacji działań stowarzyszenia,

3) monitoring rozliczeń płatności,

4) przeprowadzanie analiz statystycznych,

5) obsługa próśb i wniosków,

6) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia wykazania spełnienia przez ZKS Warszawa obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na ich prawa?
Dane osobowe gromadzone przez ZKS Warszawa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny w celach, dla których zostały pozyskane, a także wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, statystycznych i archiwizacyjnych.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą, i jak je realizujemy?
Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostać od ZKS Warszawa informację o tym, czy stowarzyszenie przetwarza jej dane osobowe.

Zainteresowana osoba ma prawo wiedzieć dlaczego przetwarzane są określone dane, jakie typy danych są przetwarzane, jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców ujawniono (lub mogą być ujawnione) dane – w szczególności dotyczy to odbiorców w państwach innych niż państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych, jak długo planowane jest (o ile można to określić) przetwarzanie danych albo na podstawie jakich kryteriów ustalono ten okres.

Prawo do sprostowania danych
Osoba, które dane osobowe przetwarzane są przez stowarzyszenie ma prawo żądać by ZKS Warszawa niezwłocznie sprostował jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnił niekompletne dane.

Prawo do usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą, może żądać, aby ZKS Warszawa usunął jej dane, gdy:

· dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane,

· dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa.

Osoba, która chce, by usunąć jej dane, może poprzez kanały komunikacji przyjęte w ZKS Warszawa złożyć wniosek, w którym określi swoje żądania. ZKS Warszawa uwzględni je, gdy nie będzie prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie danych.

Do kogo można wnieść skargę w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych?

Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane przez ZKS Warszawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Facebook