Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

ZWIĄZKOWEGO KLUBU STRZELECKIEGO WARSZAWA

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
Opracowanie niniejszego Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.
poz. 344, z późn. zm.), zwanej dalej również: „u.ś.u.d.e.”.
Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje
  Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
  1) Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344, z późn. zm.);
  2) Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem https://www.zks.waw.pl;
  3) Regulamin – niniejszy dokument;
  4) Klub ZKS – Związkowy Klub Strzelecki Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa, NIP
  1180945718;
  5) Administrator – Zarząd Związkowego Klubu Strzeleckiego Warszawa,
  6) Użytkownik – Członek Klubu ZKS lub osoba niebędąca Członkiem Klubu ZKS korzystająca z
  usług dostępnych w ramach Portalu.
 2. Charakter prawny Portalu.
  1) Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi własność Klubu ZKS.
  2) Portal jest skierowany do Członków Klubu ZKS oraz osób które nie są Członkami Klubu ZKS,
  ale chcą skorzystać z usług dostępnych w ramach Portalu.
  https://www.zks.waw.pl
  Strona 2 z 4
  Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Usługi oferowane przez ZKS za pośrednictwem Portalu polegają na:
  1) umożliwieniu Użytkownikom bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych na
  Portalu oraz jego funkcjonalności;
  2) informowanie Użytkowników o wydarzeniach organizowanych lub prowadzonych
  przez Klub ZKS;
  3) prowadzeniu Forum dostępnego wyłącznie dla Członków Klubu ZKS po rejestracji i
  akceptacji dostępu do Forum przez Administratora (weryfikacja przynależności do ZKS.
  Z chwilą ustania członkostwa dostęp jest blokowany).
 4. Warunkiem korzystania z Portalu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja
  bez zmian i zastrzeżeń.
 5. Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystać z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
  obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej
  osób trzecich.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Portalu wyłącznie na własny użytek. Nie jest
  dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Portalu w celu prowadzenia przez
  Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Klubu ZKS.
 7. Treści niedozwolone do umieszczania na Portalu i stronach internetowych z nim
  powiązanych:
  1) treści erotyczne, treści obrażające uczucia religijne lub poglądy polityczne, treści
  wulgarne, obraźliwe oraz nie związane z działalnością Klubu;
  2) treści naruszające dobro innych podmiotów oraz osób trzecich;
  3) prywatne ogłoszenia, z wyłączeniem Forum w dziale „Sprzedam”, skargi, opinie,
  przeprosiny oraz wszelakie dowolne pisma/oświadczenia niezwiązane bezpośrednio z
  bieżącą działalnością Klubu ZKS;
  4) wpisy bądź komentarze prywatne dotyczące bieżącej lub przeszłej działalności
  członków Władz Klubu ZKS;
  5) prywatne lub komercyjne, w tym płatne, ogłoszenia w dowolnej formie.
  Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 8. Do korzystania z Portalu niezbędne jest urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z
  zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej.
 9. Stosowane przez Klub ZKS systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa
  i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z
  Portalu wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze
  wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
  https://www.zks.waw.pl
  Strona 3 z 4
  Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
  elektroniczną.
  Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za
  uprzednim poinformowaniem Użytkowników z terminem 14 dniowym.
  Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze.
 10. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)(Dz. Urz. UE L 119, 4.5.2016, str. 1, z późn.
  zm.), (dalej: „RODO”), jest Administrator RODO – Związkowy Klub Strzelecki Warszawa.
 11. Administrator przetwarza dane w celu:
  1) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach
  opisanych w Regulaminie;
  2) przesyłania wiadomości zawierających informacje.
  Rozdział 6. Prawa autorskie
 12. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały
  pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony zgodnie z ustawą z
  dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).
  Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem
  odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 13. Można korzystać z tekstów zawartych na Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku
  osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Portalu w innym celu wymaga zgody
  Administratora.
 14. Powyższa zgoda dotyczy również zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.
  Rozdział 7. Postępowanie reklamacyjne
 15. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości
  w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości na
  adres: biuro@zks.waw.pl.
 16. Wszelkie sprawy dotyczące działania Portalu powinny być przesyłane na adres
  biuro@zks.waw.pl .
  https://www.zks.waw.pl
  Strona 4 z 4
  Rozdział 8. Tryb zmiany Regulaminu
 17. Klub ZKS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 18. Zmiana regulaminu następuje poprzez zatwierdzenie jego treści przez Zarząd Klubu ZKS oraz
  poprzez brak sprzeciwu w jego zatwierdzeniu poprzez Komisję Rewizyjnej Klubu ZKS.
  Rozdział 9. Postanowienia końcowe
  Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego
  Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo
  polskie sądy powszechne.

ZARZĄD
Związkowy Klub Strzelecki Warszawa

Facebook