Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin korzystania z osi strzeleckich

Regulamin korzystania z osi strzeleckich

Uchwała Zarządu Nr 21 z dnia 2023.12.19, regulamin obowiązuje od 2023.12.20

Regulamin korzystania z osi strzeleckich na strzelnicy stowarzyszenia Związkowy Klub Strzelecki Warszawa ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

§1 W skład strzelnicy ZKS Warszawa wchodzą następujące osie strzeleckie:

 • pawilon 25m – dwie osie strzeleckie A i B o długości 25m, na każdej 5 stanowisk;
 • oś 25m – cztery osie strzeleckie C, D, E i F o długości 25m; , na każdej 5 stanowisk;
 • oś „dzik w przebiegu” o długości 50m – 2 stanowiska
 • oś „dynamiczna” o długości 50m – 3 stanowiska
 • oś biathlonowa o długości 50m – 10 stanowisk
 • pawilon 50m – 28 stanowisk
 • pawilon pneumatyczny – 10 stanowisk

Każda z osi posiada specjalistyczne przeznaczenie i poza ogólnymi zasadami korzystania obowiązują na nich dodatkowo odrębne przepisy oraz ograniczenia właściwe dla danego typu strzelań.

Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z osi strzeleckich, zarówno członków ZKS jak i gości ZKS, w tym również grupy zorganizowane.

§2 Ogólne zasady korzystania z osi strzeleckich

 1. Z osi strzeleckich korzystać mogą, po dopełnieniu formalności rejestracyjnych, zarówno osoby będące członkami ZKS Warszawa, jak i osoby nie będące członkami ZKS Warszawa;
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na osich i brać udział w zajęciach strzeleckich za wiarygodną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego;
 3. Wejście na oś dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem Strzelnicy i Zasadami Bezpieczeństwa, potwierdzonym podpisem w Książce Wejść;
 4. Wejście na oś „dzik w przebiegu” i oś dynamiczną możliwe jest po dokonaniu wpisów do dedykowanych Książek Wejść/Wyjść dla wymienionych osi wraz z określeniem roli osób;
 5. Osoby nie posiadające własnej broni, korzystające z broni obiektowej strzelnicy mogą korzystać z osi wyłączenie pod opieką Instruktora lub wyznaczonej przez Instruktora osoby Prowadzącej Strzelanie. Broń obiektową można używać wyłącznie z amunicją zakupioną na strzelnicy;
 6. Grupy zorganizowane posiadające własnego Instruktora lub osobę posiadającą uprawnienia Prowadzącego Strzelanie mogą korzystać z osi po zawarciu z ZKS Warszawa, pisemnej umowy wynajmu osi , precyzującej rodzaj strzelań, liczbę uczestników oraz wzajemne obowiązki stron;
 7. W wypadku grup zorganizowanych, w skład których wchodzą osoby niepełnoletnie (np. grupy szkolne, organizacje harcerskie lub podobne, sportowe kluby młodzieżowe itp.) umowa zawarta z ZKS Warszawa musi precyzować pełnoletnie osoby odpowiedzialne za nadzór grupą;
 8. Instruktor, trener lub osoba Prowadząca Strzelanie zobowiązana jest dbać o bezpieczne, płynne przeprowadzenie strzelania;
 9. Osoby przebywające na osi zobowiązane są do bezwzględnego wykonywania poleceń Instruktora, trenera lub osoby Prowadzącej Strzelanie. Instruktor nadzorujący strzelanie ma prawo wydać polecenie dotyczące użytkowania osi, z zakazem strzelania włącznie, bez podania przyczyny;
 10. Odmowa wykonania polecenia może spowodować usunięcie osoby niesubordynowanej z osi lub natychmiastowym zakończeniem strzelania, bez prawa do roszczeń ze strony strzelającego;
 11. Instruktor ma prawo nie dopuścić do strzelania osoby, której ubiór lub jego elementy, utrudniają obserwację zachowania strzelca (chusty, szale, apaszki, mufki, inne elementy ograniczające pole obserwacji) lub uniemożliwiają identyfikacje osoby przez monitoring strzelnicy (maski, apaszki, woalki, kaptury i inne nakrycia głowy ograniczające widoczność twarzy w znaczny sposób). Zasada ta obowiązuje również, jeśli sporny element ubioru noszony jest ze względu na przynależność do grupy religijnej lub zawodowej. W takim przypadku strzelcowi przysługuje wyłącznie zwrot opłaty za strzelanie, jaką uiścił w kasie strzelnicy.
 12. Przebywanie na osiach osób pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków jest zabronione. W przypadku podejrzenia, że osoba przebywająca na osi jest pod wpływem w/w środków Instruktor, a w razie jego nieobecności każdy inny pracownik Strzelnicy zobowiązany jest do wstrzymania działania osi i wezwania tejże osoby do opuszczenia Strzelnicy. W przypadku odmowy Instruktor obligatoryjnie wzywa organy porządkowe (Policja, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa lub inne właściwe) w celu rozwiązania sporu, aż do usunięcia osoby siłą;
 13. Osoby przebywające na osiach zobowiązane są do stosowania ochronników słuchu (nauszników, zatyczek) oraz wzroku (okulary przeciw odłamkowe). W przypadku zignorowania niniejszego przepisu pracownicy Strzelnicy, ani właściciel Strzelnicy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku wystąpienia wypadku;
 14. Każda osoba obecna na osi (niezależnie od charakteru swojej obecności) ma prawo do zatrzymania strzelania na osi komendą STOP, jeśli podejmie podejrzenie o wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej;
 15. Broń nieużywana, znajdująca się poza stanowiskiem strzeleckim (np. w czasie transportu lub oczekiwania w na zwolnienie się stanowiska) musi być rozładowana i umieszczona w futerale, kaburze lub bagażu użytkownika;
 16. Broń nieużywana na stanowisku powinna musi być rozładowana, z zamkiem w tylnym położeniu i zabezpieczona widocznym z daleka wskaźnikiem bezpieczeństwa;
 17. Broń używana w czasie strzelań musi być skierowana w kierunku bezpiecznym, jakim jest kulochwyt;
 18. W czasie manipulacji bronią, strzelający obowiązany jest trzymać palec poza kabłąkiem spustowym w sposób umożliwiający Instruktorowi zobaczenie języka spustowego z obu stron broni. Wyjątkiem od tej zasady jest wyłącznie moment oddawania strzału, kiedy broń jest wymierzona w kierunku celu;
 19. Za uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia osi odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dokonała zniszczenia, osoba odpowiadająca za grupę zorganizowaną lub w przypadku nieletniego jego rodzic lub Opiekun Prawny;
 20. Nie przestrzeganie zasad ogólnych korzystania z osi strzeleckich (par.2 ust. a do r) oraz zasad korzystania z poszczególnych osi par.3 do par.9 może skutkować przerwaniem strzelania indywidualnego lub treningu albo szkolenia i koniecznością opuszczenia terenu strzelnicy. Decyzję podejmuje pełniący dyżur instruktor ZKS Warszawa.

§3 Zasady korzystania z osi strzeleckich – Pawilon 25m osie A i B

 1. Osie A i B przeznaczone są do strzelania z broni bocznego zapłonu, amunicją .22LR lub słabszą. Po uzgodnieniu z Instruktorem dyżurnym możliwe jest strzelanie z wiatrówek o energii kinetycznej poniżej 17J;
 2. Osie A i B, ze względu na swoje wyposażenie, przeznaczone są do strzelań konkurencji szybkich oraz dokładnych;
 3. Na osiach A i B dozwolone jest strzelanie wyłącznie do celów w postaci tarcz papierowych umieszczonych w stojakach w odległości 15 lub 25m;
 4. Na osiach A i B dozwolona jest stojąca postawa strzelecka. W uzasadnionych przypadkach Instruktor dyżurny może wyrazić zgodę na strzelanie z pozycji siedzącej;
 5. Z osi A i B korzystać mogą tylko członkowie ZKS posiadający własną broń.

§4 Zasady korzystania z osi strzeleckich – Pawilon 25m osie C, D E i F

 1. Osie od C do F przeznaczone są do strzelania amunicją bocznego zapłonu oraz z broni krótkiej amunicją centralnego zapłonu o energii kinetycznej poniżej 1000J. Dopuszczalne jest również strzelanie z broni długiej zasilanej nabojami pistoletowymi;
 2. Na osiach C, D, E i F dozwolone jest strzelanie wyłącznie do celów w postaci tarcz papierowych umieszczonych w stojakach w odległości 15 lub 25m;
 3. Na osiach C, D, E i F dozwolona jest wyłącznie stojąca postawa strzelecka lub siedząca. W pozycji siedzącej strzelanie się odbywa wyłącznie przy asyście instruktora.

§5 Zasady korzystania z osi strzeleckiej „dzik w przebiegu”

 1. Oś „dzik w przebiegu” przeznaczone jest do strzelania z broni bocznego i centralnego zapłonu oraz broni gładkolufowej przy użyciu wyłącznie naboi śrutowych o maksymalnej średnicy śruciny 3 mm i maksymalnym kalibrze wagomiarowym 12. W żadnym przypadku energia kinetyczna pocisku nie może przekroczyć wartości 3600J;
 2. Z broni gładkolufowej dozwolone jest strzelanie wyłącznie nabojami śrutowymi;
 3. Strzelanie amunicją typu „breneke” lub „loftka” jest zabronione;
 4. Na osi „dzik w przebiegu” dozwolone jest strzelanie do celów w postaci:
 • tarcz papierowych umieszczonych w stojakach w odległości od 20 do 50m – z broni bocznego lub centralnego zapłonu;
 • do celów typu gong umieszczonych w odległości 40 do 50m, ustawionych w sposób wykluczający możliwość powstawania rykoszetów niebezpiecznych dla użytkowników osi lub mogących opuścić oś;
 • do celów metalowych typu popper lub „blacha” w odległości od 7m do 20m – wyłącznie z broni gładkolufowej;
 1. Na osi „dzik w przebiegu” strzelanie dozwolone jest wyłącznie z pozycji „nad blatem”, stojąc lub siedząc na wysokim siedzisku;
 2. Przed wejściem na oś, osoby zamierzające korzystać z osi zobowiązane są do wpisania się do Książki Wejść osi „dzik w przebiegu”. Wymieniona Książka znajduje się w Recepcji. Po dokonaniu czynności administracyjnych osoba mająca strzelać na osi „dzik w przebiegu” przed wejściem na oś ma się zgłosić do instruktora w dyżurce na osi 25m;

§6 Zasady korzystania z osi „dynamicznej”

 1. Oś „dynamiczna” przeznaczona jest do używania broni strzelającej z:
 • amunicji pistoletowej/rewolwerowej do kalibru 12mm i energii 1000J (w tym .22lr);
 • broni czarnoprochowej do kalibru 12mm i energii 1000J;
 • strzelb gładkolufowych przy użyciu wyłącznie naboi śrutowych o maksymalnej średnicy śruciny 3 mm i maksymalnym kalibrze wagomiarowym 12;
 1. Na osi zezwala się jedynie na strzelanie z postaw wysokiej oraz niskiej (klęczącej), wyłącznie w wyznaczonych obszarach wg oznaczeń na osi;
 2. Zabrania się strzelania ze strefy poza linią otwarcia ognia, w szczególności ze środkowej środkowej;
 3. Oś dynamiczna podzielona jest na strefy:
 • strefa krótkodystansowa;
 • strefa środkowa (oznaczona czerwonym obrzeżem)
 • strefa średniodystansowa;
 1. Umiejscowienie celi:
 • cele papierowe muszą być umieszczone tak, aby prawidłowe ich ostrzelanie powodowało trafienie w kulochwyt główny. Ostrzeliwanie słupów, przesłon górnych oraz trafienia w ziemie są niedopuszczalne. W czasie ustawiania celow zwrócić szczególną uwagę aby warunki były spełnione zarówno dla postawy wysokiej jak i niskiej. W przypadku niemożliwości spełnienia warunków dla obu postaw, należy postawę dozwoloną ograniczyć do jednej, bezpiecznej dla danego celu;
 • w czasie strzelań indywidualnych cele muszą być ustawione bezpośrednio przed głównym kulochwytem;
 • w czasie zajęć grupowych prowadzonych przez Kierownika Sekcji Dynamicznej lub wyznaczonego przez niego Instruktora, cele mogą być ustawione na całym terenie osi, jednak w sposób opisany powyżej;
 • w czasie zajęć grup zewnętrznych, wynajmujących oś komercyjnie, ustawienie celów musi zostać zaaprobowane przez Kierownika Sekcji dynamicznej lub wyznaczonego przez niego Instruktora. Ustawienie celów musi spełniać zasady opisane powyżej;
 • cele metalowe ostrzeliwane z amunicji pistoletowej/rewolwerowej muszą być osłonięte skrzynką antyrykoszetową, w sposób maksymalnie ograniczający rykoszety zarówno podczas prawidłowego ostrzelania celu, jak i w przypadku nie trafienia w cel;
 • minimalna odległość przy strzelaniu z amunicji pistoletowej to dla amunicji płaszczowej 9 metrów oraz 7 metrów dla bezpłaszczowej;
 • minimalna odległość przy strzelaniu z amunicji śrutowej to 8 metrów.
 1. W celu przeprowadzaniu zawodów dopuszcza się aby ostrzeliwanie celów mogło powodować ostrzeliwanie innych kulochwytów. Takie ustawianie celów należy każdorazowo konsultować z kierownikiem zawodów i uzyskać jego akceptację;
 2. do samodzielnego korzystania z osi dopuszczeni są członkowie sekcji dynamicznej, sekcji westernowej oraz osoby, który przejdą szkolenie z bezpiecznego korzystania z osi. Opłata za w.w szkolenie – zgodna z cennikiem ZKS Warszawa;
 3. do prowadzania strzelań na osi dopuszczeni są wyznaczeni przez Kierownika Klubu i Strzelnicy pracownicy;
 4. Przed wejściem na oś, osoby zamierzające korzystać z osi dynamicznej zobowiązane są do wpisania się do Książki Wejść osi „dynamicznej”.

§7 Zasady korzystania z osi biathlonowej

 1. Oś biathlonowa przeznaczona jest do strzelania z karabinów bocznego zapłonu, amunicją .22LR lub słabszą, wiatrówek o energii kinetycznej poniżej 17J oraz do używania bezstrzałowych trenażerów (np. laserowych);
 2. Oś biathlonowa, ze względu na swoje wyposażenie, przeznaczona jest do strzelań konkurencji biathlon ;
 3. Cele na osi biathlonowej stanowią metalowe tarcze biathlonowe (zamykające się okienka);
 4. Na osi biathlonowej dozwolone są postawy strzeleckie: leżąca, klęcząca, stojąca i siedząca;
 5. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zaadoptowanie osi biathlonowej do strzelań typu Action-Air zgodnie z regułami tej konkurencji. W tym czasie inne typy strzelań są zabronione.
 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zaadoptowanie osi biathlonowej do strzelań precyzyjnych do tarcz papierowych umieszczonych na stojakach pomiędzy urządzeniami celów biathlonowych. W tym czasie inne typy strzelań są zabronione, za wyjątkiem strzelania biathlonowego po uzgodnieniu z Kierownikiem Instruktorów, Kierownikiem Klubu i Strzelnicy lub instruktorem dyżurnym strzelnicy.

§8 Zasady korzystania z osi w pawilonie 50m

 1. Oś w pawilonie 50m przeznaczona jest do strzelania z:
 • broni bocznego zapłonu, amunicją .22 lub słabszą;
 • broni czarnoprochowej;
 • broni pneumatycznej o energii kinetycznej pocisku pow. 17J;
 • wiatrówek, (urządzeń pneumatycznych) o energii kinetycznej pocisku mniejszej niż 17J, w tym sprzętu przeznaczonego do rozgrywania konkurencji dynamicznych Action-Air;
 • łuków;
 1. Na osiach w pawilonie 50m dozwolone jest strzelanie z broni palnej wyłącznie do celów w postaci tarcz papierowych umieszczonych w stojakach w odległości 25 lub 50m;
 2. Do tarcz papierowych umieszczonych w automatach „gehmann” dozwolone jest strzelanie wyłącznie z karabinów bocznego zapłonu, przy wykorzystaniu naboju .22LR lub słabszego;
 3. Decyzję o udostępnieniu strzelającym automatów „gehman” podejmuje Instruktor, a w czasie treningu sekcji ZKS trener;
 4. W czasie strzelania z broni pneumatycznej i wiatrówek do celów papierowych i/lub metalowych reaktywnych, cele mogą być ustawione na niskich stojakach lub na ziemi w odległości od 5m do 50m;
 5. Na stanowiskach dozwolona jest postawa strzelecka stojąca, siedząca, klęcząca i leżąca;
 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zaadoptowanie pawilonu 50m do strzelań typu Action-Air zgodnie z regułami tej konkurencji. W tym czasie inne typy strzelań są zabronione.

§9 Zasady korzystania z osi w pawilonie 50m do strzelań z broni czarnoprochowej.

 1. Do strzelań czarnoprochowych (CP) w pawilonie 50m dopuszczona jest wyłącznie jego lewa strona (oś CP).
 2. Na osi CP można strzelać z broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania (karabin, pistolet, rewolwer), z użyciem wyłącznie ołowianych kul lub pocisków, będącej w posiadaniu strzelającego. Ograniczenia i dopuszczenia w zakresie od rodzaju broni i rodzaju strzelania (trening, zawody):
 • Zabronione jest strzelanie z broni śrutowej.
 • Z broni krótkiej dopuszczalne jest strzelanie jedynie na odległość 25m na stanowiskach 1- 4, z broni długiej na stanowiskach pozostałych.
 • Zawodnicy ZKS Warszawa w ramach przygotowań do zawodów krajowych i międzynarodowych mogą strzelać z broni krótkiej na odległość 50 m za zgodą Kierownika Instruktorów lub Kierownika Klubu i Strzelnicy. Osobą odpowiedzialną za sporządzanie i prowadzenie listy dopuszczonych zawodników odpowiada Kierownik Sekcji CP. Lista dostępna jest w administracji klubu.
 • Strzelanie z broni CP na w pawilonie 50m po jego prawej stronie może się odbywać wyłącznie za zgodą Kierownika Instruktorów lub Kierownika Klubu i Strzelnicy.
 1. Ze względu na ograniczenia i możliwości infrastruktury strzelnicy ZKS Warszawa, strzelec może samodzielnie strzelać z broni CP jedynie gdy przeszedł przeszkolenie indywidualne lub grupowe organizowane przez Sekcję Czarnoprochową Klubu ZKS Warszawa i posiada legitymację wydaną przez Kierownika Sekcji Czarnoprochowej ZKS Warszawa potwierdzającą odbycie takiego szkolenia. Opłata za w.w szkolenie – zgodna z cennikiem ZKS Warszawa.
 2. Medaliści Mistrzostw Polski w strzelaniu z broni czarnoprochowej oraz zawodów międzynarodowych (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy) a także osoby posiadające legitymację ukończenia szkolenia korzystania z broni czarnoprochowej odbyte na dowolnej innej strzelnicy lub instytucji zajmującej się szkoleniami po odbyciu bezpłatnego przeszkolenia przez Kierownika Sekcji CP bądź osobę wyznaczoną przez Kierownika Klubu i Strzelnicy Strzelnicy – mogą samodzielnie korzystać z broni CP
 3. Dodatkowe warunki bezpieczeństwa obowiązujące na osi CP:
 • Do strzelań czarnoprochowych należy używać prochu i kapiszonów wyłącznie produkcji przemysłowej;
 • broń wykorzystywana do strzelań (oryginały, repliki) musi być w stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo jej użytkowania właścicielowi oraz osobom przebywającym na strzelnicy. Za jej stan techniczny odpowiada właściciel broni;
 • zabrania się ładowania broni czarnoprochowej z prochownic, proch może być wsypywany (do lufy/bębna) tylko z pojemników jednodawkowych wykonanych z odpowiedniego materiału nie gromadzącego ładunków elektrostatycznych;
 • prochownice o niewielkiej pojemności (max. 16 g) mogą być używane jako prochownice podsypkowe przy strzelaniu z broni skałkowej lub lontowej;
 • zakładanie kapiszonów lub podsypywanie panewki może odbywać się jedynie pod warunkiem, że lufa broni skierowana jest w stronę kulochwytu;
 • w trakcie strzelania kapiszony oraz podsypka muszą znajdować się w zamkniętych pojemnikach odpornych na działanie gazów prochowych oraz iskier;
 • lonty lub łuczywa przeznaczone do broni niewyposażonej w mechanizm zamkowy lub wyposażonej w zamek lontowy muszą być składowane w miejscu znajdującym się z dala od potencjalnych źródeł przypadkowego zapłonu;
 • zabrania się przynoszenia na strzelnicę załadowanej broni, w przypadku rewolwerów dotyczy to również dodatkowych bębnów nawet bez założonych kapiszonów;
 • podczas ładowania broni zabrania się przekraczania naważek zalecanych przez producenta broni;
 • strzelcy zobowiązani są do zabezpieczania smarem wszystkich załadowanych komór bębna rewolweru ponad kulą/pociskiem;
 • w przypadku niewypału należy odczekać min. 10 s. z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu i dopiero po tym czasie można podjąć działania zmierzające do bezpiecznego opróżnienia załadowanej broni;
 • zabrania się strzelania do innych celów niż tarcze papierowe umieszczone na stojakach;
 • ze stanowiska można się oddalić tylko z całkowicie rozładowaną bronią, schowaną w pokrowcu.

§10 Zasady korzystania z osi w pawilonie pneumatycznym

 1. Osie w pawilonie pneumatycznym przeznaczona są do strzelania z wiatrówek o energii kinetycznej pocisku mniejszej niż 10J i kalibrze 4,5mm;
 2. Na osiach pawilonie pneumatycznym dozwolone jest strzelanie do celów w postaci tarcz papierowych umieszczonych w ruchomych stojakach przesuwanych mechanicznie na odległość 10m;
 3. Dopuszczalne jest zaadoptowanie pawilonu do strzelań typu Action-Air zgodnie z regułami tej konkurencji;
 4. Na osiach w pawilonie pneumatycznym dozwolona jest stojąca postawa strzelecka. W czasie treningów sekcji ZKS dozwolone są inne postawy. W takim przypadku decyzję o wyborze postawy podejmuje Trener.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem zakresie korzystania z osi, głos decydujący doraźnie ma najwyższy rangą Instruktor Dyżurny lub Kierownik strzelnicy;
 2. Z chwilą wejścia w życie regulaminu trąca moc dotychczasowe regulaminy osi wymienionych w niniejszym regulaminie oraz uchwały Zarządu regulujące zasady korzystania z osi;
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zarząd ZKS Warszawa, z dniem 20 grudnia 2023r.
Facebook